Säännöt

VOUTILAISTEN-SMOLANDERIEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Voutilaisten-Smolanderien Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäsenet toisiinsa, ylläpitää yhteyttä Voutilaisten ja Smolanderien suvun eri sukuhaarojen välillä, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä sekä kunnioittaa menneitten sukupolvien muistoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii sukua ja sen historiaa, hankkii ja tallentaa tietoja, kirjallisia kuvauksia, valokuvia ja muuta kuvallista materiaalia suvusta ja sen jäsenten vaiheista, laatii sukujulkaisuja, välittää sukua koskevaa aineistoa jäsenilleen ja hallituksen päätösten mukaan muillekin sekä kerää ja tallettaa mahdollisuuksien mukaan sukua koskevaa muistoesineistöä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa kiinteistöjä ja irtaimistoja, joita hoidetaan lahjoittajan, hallituksen ja vuosikokouksen päätösten ja ohjeitten mukaan.

3. Jäsenet
Yhdistykseen vuosi- tai ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka polveutuu Per Joensonista (synt. n. 1530) ja henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Vuosi-, ainais- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosi-, ainais- ja kannattavilta jäseniltä perittävät liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 6-12 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköisesti tai postitse toimitetuilla kirjallisilla kutsuilla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sukukokous
Yhdistyksen sukukokous pidetään kesä-elokuussa joka kolmas vuosi tai vuosikokouksen päätöksen mukaan useamminkin. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää vuosikokous. Kutsu sukukokouksen on hallituksen lähetettävä jäsenille kuukautta ennen kokousta kirjallisena.
Sukukokouksen asiat:
1. tervehdyssanat paikallisten jäsenten puolesta
2. hallituksen puheenjohtajan tervehdyspuhe ja katsaus edellisen sukukokouksen jälkeisiin tapahtumiin
3. hiljainen hetki edellisen sukukokouksen jälkeen kuolleitten jäsenten muistolle
4. valitaan tarvittaessa kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. käsitellään hallituksen tai vuosikokouksen sukukokoukselle tekemät esitykset ja jäsenten mahdollisesti esittämät asiat

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljellä olevat varat ja sen arkistot Suomen Sukututkimusseuralle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.

Vastaa